Personuppgiftspolicy

1 Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

2 Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och kunna fullgöra våra åtaganden för dig som kund. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och förskriftsstyrda åtgärder inom vår verksamhet.

3 Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra åtaganden mot er som kund i vår verksamhet. Exempel på detta kan vara att föra vidare kontaktinformation till våra leverantörer för att genomföra leveranser, med mera. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Genom att du tecknar ett avtal medger du till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden i avtalet. Vi samlar även in kontaktuppgifter från dig som kontaktar oss med förfrågningar och dylikt, genom ett kontaktformulär som ni får fylla i som underlag för våra register.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Hantering av personuppgifter?
Personuppgifter kommer användas i företagets interna system, samt i dokument som skapas för att kunna genomföra företagets olika projekt både interna och externa. Övriga inblandade parter i dessa projekt får då också del av dessa uppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda, leverantörer, konsulter, underentreprenörer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

4 Information om personuppgifter

Du som person har rätt till information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Du måste göra en undertecknad ansökan till oss för att få denna information.

5 Rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du måste göra en undertecknad ansökan till oss för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

6 Klagomål till tillsynsmyndighet

Du som person har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling